Hoppa till huvudinnehåll

Fågelviksgatan, 00530 Helsingfors

MÅN kl. 11–23, TIS–FRE kl. 11–02, LÖR kl. 12–03

info@tekstintalo.fiInstagram | Facebook

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Tekstin talo – Textens hus ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.9.2023. Viimeisin muutos 22.9.2023.  

1. Rekisterinpitäjä 

Tekstin talo – Textens hus ry, Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Laura Serkosalo, laura.serkosalo@tekstintalo.fi, p. 044 2305 044 

 3. Rekisterin nimi 

Tekstin talo ry:n  
- jäsen- ja vuokralaisrekisteri 
- asiakasrekisteri 
- viikkotiedotteen tilaajien osoiterekisteri 
- uutiskirjeen tilaajien osoiterekisteri 
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat 
- henkilön dokumentoitu vapaaehtoinen suostumus  
- rekisterinpitäjän oikeus pitää kirjaa jäsenyyksistä  
- asiakas- ja sopimussuhteen hoitaminen 
 
Jäsen- ja vuokralaisrekisteri
Jäsen- ja vuokralaisrekisteri sisältää tiedot Tekstin talon yhteisöjäsenistä ja muista vuokralaisista sekä heidän yhteyshenkilöidensä yhteystiedoista ja laskutustiedoista. Yhteystietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäsenistöön ja vuokralaisiin sekä on asiakas- ja sopimussuhteen hoitaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  
 
Asiakasrekisteri
Asiakasrekisteri sisältää tiedot Tekstin talosta tilaa vuokranneista henkilöistä ja yhteisöistä, heidän yhteystiedoistaan ja laskutustiedoistaan sekä vuokrattua tilaa ja siellä järjestettävää tilaisuutta koskevista tiedoista. Yhteystietojen käsittelyn tarkoitus on asiakas- ja sopimussuhteen hoitaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  
 
Viikkotiedotteen tilaajien osoiterekisteri
Viikkotiedotteen voi tilata Tekstin talon jäsenjärjestön tai Tekstin talon kanssa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen solmineen yhteisön työntekijä tai luottamushenkilö. Henkilötietojen käsittely perustuu vapaaehtoiseen suostumukseen ja käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja tilatun palvelun toimittaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  
 
Uutiskirjeen tilaajien osoiterekisteri
Uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa yksityishenkilö. 
Yhteystietojen käsittely perustuu vapaaehtoiseen suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus asiakassuhteen hoitaminen ja tilatun palvelun toimittaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

5. Rekisterin tietosisältö 
 
Jäsen- ja vuokralaisrekisteri
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yhdistyksen tai yrityksen nimi, y-tunnus ja osoite, yhteyshenkilön tiedot nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite), laskutustiedot, jäsenyyden maksutilanne, jäsenlaji. Yhteystietoja säilytetään vain jäsenyyden tai vuokrasuhteen keston ajan ja ne poistetaan eroamisvuoden päätyttyä. Vuotuinen jäsen- ja vuokralaisluettelo, joka sisältää ainoastaan jäsenyhteisöjen ja vuokralaisyhteisöjen nimet, säilytetään pysyvästi osana toimintakertomusta. 
 
Asiakasrekisteri
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yhdistyksen, yrityksen tai vuokraavan yksityishenkilön nimi, y-tunnus (jos on), osoite, yhteyshenkilön yhteystiedot (puhelinnumero sähköpostiosoite), laskutustiedot, vuokrausten tiedot, maksutilanne.

Yhteystietoja säilytetään vain asiakkuuden keston ajan ja ne poistetaan asiakassuhteen päätyttyä. 
 
Viikkotiedotteen tilaajien osoiterekisteri
Rekisteriin tallennetaan ainoastaan viikkotiedotteen tilaajan sähköpostiosoite. Tietoa säilytetään kunnes tilaaja peruuttaa tilauksen. 
 
Uutiskirjeen tilaajien osoiterekisteri
Rekisteriin tallennetaan ainoastaan uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite. Tietoa säilytetään kunnes tilaaja peruuttaa tilauksen. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Jäsen- ja vuokralaisrekisteri
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sähköpostitse. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta ja hakemistopalveluista. 

Asiakasrekisteri
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse tai puhelimitse. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta ja hakemistopalveluista. 

Viikkotiedotteen tilaajien osoiterekisteri
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse. 
 
Uutiskirjeen tilaajien osoiterekisteri
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei julkaista missään. 

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kaikkien rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään rekisterinpitäjän tietojärjestelmistä ja tietoturvasta vastaavan Office Management Oy:n palvelimella Excel-muodossa. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden Tekstin talon työntekijöiden toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä ja yhteisöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö tai yhteisö haluaa tarkistaa hänestä tai heistä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla yksityishenkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).